Freund Éva – Péter Szabina: AKVÁRIUM

akvarium

 

Freund Éva – Péter Szabina: AKVÁRIUM
helyspecifikus multimediális installáció

Megnyitó: 2021. december 11., szombat 18 óra
Megnyitja: Széplaky Gerda, esztéta, filozófus

MENJ LE A VÍZ ALÁ, CSAK EGY KICSIT!

Az akváriumban látható videókat egy általunk előre megkomponált hangsávra vágtuk
egységesen. Ebben a 6’40” hosszúságú zenében egyetlen érthető mondat hangzik
el: menj le a víz alá, csak egy kicsit!

Erre invitáltuk egymást, amikor először észrevettük: a virtuális jelenlét, az online
kapcsolódás illúziója megnehezíti és összezavarja köztünk a kommunikációt
ugyanúgy, mint ahogy gyakran az élőbeszéd, a verbális nyelvhasználat sem elég
egymás megértéséhez.

Az installációban a dialógus nonverbális formáját választottuk, engedve az internet
által megnyílt vizuális információk áramlásának. A virtuális csevegés platformjai
könnyedén válhatnak “vetítővászonná”. Az ilyen módon megjelenő, zabolázatlan,
tudattalan tartalmak keretbe foglalására tettünk kísérletet.

A tévéken bemutatott dialógusban – egy múzeumi archívumból származó – képekkel
és arcmimikával próbálunk kapcsolatot teremteni egymással.

Az akváriumokban látható videók szerkesztésekor ugyanabból a nyersanyagból
dolgoztunk mindketten, melyeket közös élmények során rögzítettünk, valamint
búvárfelvételeket is használtunk. 4-4 videót hoztunk létre ketten, mely mindkettőnk
saját megközelítését tükrözi, ezek véletlenszerű sorrendben lejátszva láthatóak az
akváriumokban.

Az üvegfalak transzparenciája egyszerre összefogja és megtartja a képek
áramlását, a nagyobb akváriumban, ami a (galéria)tér maga, egyszerre vagyunk
belül és kívül, védett és védtelen állapotban.

---

TALÁLKOZÁSOK

Minden akváriumot gondozni kell, a benne lévő egyensúly fenntartásához a szemlélődő megfigyelésen túl időnként tevőlegesen is hozzá kell járulnunk.
Amennyiben kérdések merültek fel bennetek az Akváriumról és beszélgetni is szeretnétek az alkotókkal azokról,
2021. december 18-án, szombaton személyesen és élő chatablakban is kérdezhettek tőlük.
Sok szeretettel várunk titeket 17.00 és 20.00 között a K.A.S. Galériában!

---

Installációnkban a tér egészét kezeljük médiumként, a K.A.S. Galéria belső terének specifikus adottságaiból kiindulva akváriummá alakítva át azt. A párbeszédes forma interperszonális, interszubjektív terét és a nyelvi kommunikáció problémáit hozzuk játékba a tudattalan, kollektív, non-verbális jelenségek fluid közegével.

A dialógusvideó a verbális és a vizuális nyelv relációját és működését kutatja. Diszkurzív megnyilvánulásainkkal azokat a szituációkat és helyzeteket keressük, amikor a beszélt nyelv struktúrája megrendül, így az egyik fél egy másfajta meghatározottságba kerül – például mert rosszul értette a másikat, ezáltal védtelenné és zavarodottá válik. Egy ilyen momentumra – amikor egy dialógus folyama megbomlik, turbulenssé válik vagy elapad; amikor a magából értetődésből egy pillanatra kizökkenünk vagy épp kilátunk – egyszerre tekinthetünk vakfoltként, üres helyként, eseményként (mintha álomból ébrednénk, vagy épp álomba térnénk).

Ezek folyását követjük az akváriumokban látható videókban. A videók szerkesztésekor – egy poétikus narratívát követve – a jelölők és a jelöltek lineáris szekvencialitása helyett egy omnipervazív koherencia; a spontán felmerülő párhuzamok, analógiák átmeneti feltűnései és megbomlásai mentén haladtunk.

Mint a cseppjében is teljességében jelen lévő tenger, az akváriumokba zárt óceáni pre- és nonverbális élményén át szemléljük a jelentésképződés és - felbomlás árapályát. Így reagálunk, a képek és a nyelv médiuma, a nyelvelőttes és -nélküli között ingázva, az üres / túlcsorduló helyek, illetve jelölők mozgásaira, fluiditására – a dialógusban ezek szinte teljesen kiüresednek, az akvárium ágaiban pedig inkább túltelítődnek.

Ezáltal próbálunk létrehozni egy olyan, pillanatnyi benyomásokból, emlékekből, érzetekből táplálkozó turbulens, egyszerre kontemplatív közeget, ahol mindezeken túl a látogató és a tér találkozása – mint egy szemipermeábilis membrán – is tematizálható, jelentésteli. A befogadói státuszt, az önértelmezést is játékra hívnánk így: a passzív fogyasztó, a szemtanú, a vendég, az alkotótárs, a „hal”, sat. pozíciói között ingadozva.

Az akvárium mikroszinten hordozza magában azt, amit óceáninak hívunk: a határaink annyiban és azáltal megtartók, hogy egyszerre szükségképpen áteresztők is.

Facebook esemény

-
--

A hangtér / zene létrehozásában rajtunk kívül Bodnár János Kristóf is részt vett, a végleges változatot ő keverte és masterelte.
Az akváriumokat Ádám Istvántól kaptuk. @Akvárium Padlás
Köszönettel tartozunk Őrsi Ferencnek a mélytengeri felvételekért,
Varsányi Andrásnak a monitorokért,
Libel Róbertnek a dialógusvideók fényeléséért,
Herczeg Tamásnak a technikai és az installálásban való közreműködéséért!


Megtekinthető 2022. január 8-ig, nyitvatartás: szerda-péntek 16:00 - 19:00 vagy előzetes bejelentkezéssel

///

Éva Freund – Szabina Péter: AQUARIUM
Site-specific multimedia art installation

Opening: Saturday, 11 December, 6 p.m.
Opening speech by: Gerda Széplaky, aesthete, philosopher

GO UNDERWATER, JUST A LITTLE BIT

The videos playing in the aquariums were edited to a soundtrack we composed. Only one clear sentence can be heard in the 6’40’’ long track: get under the water, just a little bit.

This is what we invited each other to do when we reflected on the fact that that virtual presence, the illusion created by online connection makes communication harder and more ambiguous – just like live speech, the use of verbal language is unsatisfactory to really understand each other.

We chose to have a nonverbal kind of dialogue in this installation, giving in to the flow of visual information accessible through the internet. Platforms of virtual chat can easily become projection screens of flowing images. This installation is an experiment to give a frame to the unbridled, unconscious content presenting itself this way.

In the dialogue presented on the TVs we try to connect with each other with the use of pictures (from a museum archive) and face mimics.

When we edited the videos in the aquariums, we both used the same raw material: material that we recorded during time spent together and diver’s footage. We created 4-4 videos each, representing our own approach respectively. These videos are played randomly in the aquariums.

The transparency of the glass walls hold together the flow of the images. In the larger aquarium that is the Gallery itself, we are inside and outside, in a protected and unprotected state at the same time.

---

ENCOUNTERS

All aquariums must be taken care of, in order to maintain balance withing them, we must sometimes actively contribute.
If you have any questions about the Aquarium and would like to talk to the creators,
you can ask them in person and in a live chat window on Saturday, December 18th.
We look forward to seeing you at 5:00 pm to 8:00 pm at K.A.S. In the gallery!

---

The space as a whole is treated as a medium in our installation: considering the special given qualities of the interior of K.A.S. gallery, it is transformed into an aquarium. The artists’ dialogue creates an interpersonal and intersubjective space, which, together with the problems of linguistic communication is brought into interaction with the fluid medium of non-conscious, collective, non-verbal phenomena.

The dialogue-video looks into the relation and operation of verbal and visual language. Through our discursive acts we were searching for situations in which the structure of speech is destabilised, creating different contexts for the two parties. Such moments of the flow of the dialogue breaking can be perceived as blind spots, empty spaces or as events (as if waking from a dream or entering a dream).

Editing the video, we followed a poetic narrative instead of a linear sequence of signifiers and the signified; an omnipresent coherence, spontaneously emerging parallelisms, the ephemeral presence of analogies.

As the ocean is present in a drop, we watch the ebb and flow of the formation and disintegration of meaning through the pre-and non-verbal experience confined in the aquariums. We react to the movement and fluidity of empty and overflowing spaces and signifiers by fluctuating between the medium of images, language and the pre-and non-linguistic. At times, the dialogue becomes completely empty, while the branches of the aquarium overflow. We aim to create a turbulent yet contemplative medium feeding on experience and momentary impressions, where the meeting of space and visitor can be interpreted as a semi-permeable membrane and is meaningful.

We may invite the perceiver status and self-interpretation to play: fluctuating between the position of the passive consumer, eye witness, guest, co-creator and “fish”. On a micro- level, the aquarium carries in itself what we call oceanic: our boundaries only contain by at the same time necessarily being permeable, too.

Facebook event

---

Bodnár János Kristóf has also taken part in creating the soundspace, he mixed and mastered the final version.
We would like to thank Ferenc Őrsi for the deep-sea recordings,
András Varsányi for the monitors,
Róbert Libel for lighting the dialogue-videos
and Tamás Herczeg for the technical contribution and help in building the installation.


On view until 8 January, 2022 Wednesday to Friday 4 p.m. to 7 p.m. or on appointment.

Boldog karácsonyi ünnepeket és műélvezetekben is g...
AMOR VACUI / AZ ÜRESSÉG SZERETETE | Néma Júlia kiá...
 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2024. május 21. kedd

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://kasgaleria.hu/